Disclaimer

Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van deze website, met inbegrip van het verbonden online verkoopplatform, met de domeinnaam www.topscare.com, dat in eigendom toebehoort aan Mitsanto NV, Kleinhoefstraat 6, 2440 Geel, en met ondernemingsnummer 0674.708.343, alsook alle Websites die door ons werden of zouden worden ontwikkeld, allen hierna genaamd de “Website”.

Deze Website is gecreëerd en wordt onder licentie beheerd door Tops Foods NV, met maatschappelijke zetel in België te Lammerdries-Oost 26, 2250 Olen, en met ondernemingsnummer BE0451.053.463 (hierna “Wij”).

Door uw toegang tot en uw gebruik van de Website aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt U er zich toe deze na te leven.

Door het gebruik van deze Website wordt er geen enkel juridische samenwerkingsverband gecreëerd.

Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Onderhavige voorwaarden zijn specifieke voorwaarden die enkel betrekking hebben op het gebruik van de Website, en dienen te worden aangevuld met de algemene voorwaarden van TOPS FOODS, die integraal van toepassing blijven op de rechtsverhouding tussen TOPS FOODS en de klant/gebruiker, en waarin uitdrukkelijk wordt voorzien dat TOPS FOODS NV en/of MITSANTO NV, al dan niet handel drijvend onder de handelsnaam “Tops Nutrition for Care”, in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor het foutieve of ongeoorloofde gebruik van de goederen, en/of eender welk gebruik dat niet conform de gegeven voorschriften gebeurd (m.i.v. de bereidingswijze, het doorbreken van de logistieke koelketen, …) of eender welk gebruik van de goederen bij andere doelgroepen dat die waarvoor het product klinisch werd getest. De klant/gebruiker verklaart dat hij zich voorafgaand aan het gebruik zal informeren of zich geïnformeerd heeft omtrent het geëigende gebruik van de goederen.

Garanties en aansprakelijkheid

Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze Website te allen tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts deels dan wel beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande verwittiging van de gebruiker.

De inhoud van onze Website werd met de grootste zorg samengesteld. De informatie, producten en diensten die deze Website bevat, kunnen evenwel technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Wij geven geen garantie omtrent en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, de volledigheid en het actueel zijn van de inhoud van deze Website, al dan niet te wijten aan manipulatie door derden, de onderbreking of de stopzetting van de Website, dan wel de slechts beperkte toegang tot de Website.

Evenmin geven wij enige garantie dat het gebruik van deze Website vrij zou zijn van virussen en/of schadelijke elementen of programma’s, noch voor het feit dat de koppelingen via deze Website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, en wijzen desbetreffend alle verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid van de hand.

Wij zijn niet aansprakelijk voor onrechtmatige daad, voor onrechtstreekse schade ten gevolge van onderhavige voorwaarden, contractuele- of productaansprakelijkheid of voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade dan ook, zelfs indien deze zou voortvloeien uit zware fout of herhaaldelijke fout veroorzaakt door de Website (inclusief de technische werking of onbeschikbaarheid ervan), virussen, computermisdrijven, hacking en zelfs indien wij gewaarschuwd werden voor deze schade.

Zo zijn wij evenmin verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor enige tijdelijke of permanente schade of stoornis veroorzaakt aan de gegevens of het informaticamaterieel van de gebruiker tijdens de toegang tot de Website, tijdens het raadplegen van de pagina’s van de Website of in het algemeen, tijdens de overdracht van bestanden en informaticaprogramma’s die de Website uitmaken, naar zijn ontvangstmaterieel.

Wij zijn niet aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik van onze verspreidingsmiddelen en wijzen alle aansprakelijkheid met betrekking tot enige inbraak in onze informaticasystemen en de plundering van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien, van de hand. Wij zetten echter alle nuttige middelen in ter voorkoming van ongeoorloofde inbraak.

Wij kunnen tot slot niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract dat werd gesloten, in geval van uitputting van de voorraad of de onbeschikbaarheid van het product, in geval van force majeure, onrust of totale of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en vervoers- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze Website, met inbegrip van de logo’s, de lay-out, afbeeldingen en gebruikte foto’s, berekeningen en het verzamelen van individuele bijdragen, is en blijft onze uitsluitende eigendom. Alle rechten, ook die van fotografische reproductie, duplicatie en distributie via speciale processen, zelfs gedeeltelijk, blijven exclusief aan ons voorbehouden. De gebruiker verplicht er zicht toe deze elementen geheim te houden en in geen enkel geval te verspreiden of publiek te maken. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid en elke schade ingevolge niet-toegelaten gebruik of verspreiding van de hand.

Gegevensbescherming

Ingeval persoonsgegevens van de gebruiker worden gevraagd, worden deze verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie kan je vinden in onze privacy notice.

Cookies

Voor meer informatie kan je hier het cookiebeleid raadplegen.

Hyperlinks

Indien deze Website hyperlinks (rechtstreeks of via zoekmotoren) bevat naar andere websites, zijn Wij niet aansprakelijk voor de links, de inhoud of het bestaan van deze andere sites. De aanwezigheid van dergelijke links houdt geen enkele goedkeuring, aanbeveling of garantie in van ons, noch betekent dit dat enige band zou bestaan met de exploitanten ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze Website. De rechtbanken en hoven van Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd voor geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze Website.

Indien U niet akkoord kan gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden is het enige verhaalsmiddel de Website niet verder te gebruiken.

Door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan onze website